Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 048v >

 1. ково же и҅ о҅нъ сътворилъ· видѣ небесъскаꙿ
  οῦτον δή τι καὶ αὐτὸς ἐποίησεν. Εἶδε τὰ οὐράνια
 2. чоудеса· поꙁна и҅стинѫ· прибѣже къ вла-
  θαύματα, ἐπέγνω τὴν ἀλήθειαν, προσέφυγε τῷ δεσ-
 3. дꙑцѣ· причте сꙙ съ мѫченикꙑ· о҅бно-
  πότῃ, συνηριθμήθη τοῖς μάρτυσι.
 4. вилъ ѥ҅же о҅ о҄ученицѣхъ· о҅тиде и҅ю҄да·
  Τὰ τῶν μαθητῶν ἀνενεώσατο. Ἀπῆλθεν Ἰούδας,
 5. и҅ вь҆ниде ꙁа н҄ь матѳиꙗ· подражникъ
  καὶ ἀντεισήχθη Ματθίας. Μιμητὴς
 6. бꙑстъ паулови· сꙑи҆ вь҆чера гонител҄ь·
  ἐγένετο Παύλου, ὁ χθὲς διώκτης,
 7. дьнесь҆ е҅уа҅гг҄ел҄истъ· съвꙑше и҅ сь҆ ꙁъва-
  σήμερον εὐαγγελιζόμενος. Ἄνωθεν ἔσχε καὶ αὐτὸς τὴν κλῆ-
 8. ниѥ приѧтъ· не о҅тъ чловѣкъ· ни чловѣ-
  σιν, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώ-
 9. комъ вѣрова· въ имꙙ г꙯и и҅соу х꙯а крь҆сти
  που. Ἐπίστευσεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίσθη
 10. сꙙ вь҆ н҄ь· не о҅тъ паула нъ своѥ҅ѭ҄ вѣроѭ҄·
  εἰς αὐτόν, οὐχ ὑπὸ ἄλλου, ἀλλ' ὑπὸ τῆς οἰκείας πίστεως·
 11. не въ водѣ· нъ въ своѥ҆и крь҆ви· и҅ тако дь҆-
  οὐκ ἐν ὕδατι, ἀλλ' ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι. Καὶ οὕτως, ἡμέρ-
 12. нии начинаѭ҄штоу· ѥ҅дначе дꙑхаѭ҄ште
  ας ἀρχομένης, ἔτι ἐμπνέοντες
 13. о҅гню прѣдани бꙑшꙙ· и҅ о҅стань҆ци о҅гн҄ьніи҆·
  τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, καὶ τὰ τοῦ πυρὸς λείψανα
 14. вь҆ рѣкѫ вь҆сꙑпани бꙑшꙙ· да вь҆сеѭ҄ тва-
  ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀπεῤῥίφη· ὥστε διὰ πάσης τῆς κτί-
 15. риѭ҄· прои҅детъ блаженꙑи҅хъ страсть҆·
  σεως διεξελθεῖν τῶν μακαρίων τὴν ἄθλησιν.
 16. на ꙁеми подвигошꙙ сꙙ· стоудень҆ сътрь҆-
  Ἐπὶ τῆς γῆς ἠγωνίσαντο, τῷ ἀέρι ἐνεκαρ-
 17. пѣшꙙ· о҅гню прѣдани бꙑшꙙ вода и҅хъ
  τέρησαν, τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, τὸ ὕδωρ αὐτοὺς
 18. приѧ҅тъ· тѣхъ ѥ҅стъ гласъ· прои҅дохомъ
  ὑπεδέξατο. Ἐκείνων ἐστὶν ἡ φωνή· „Διήλθομεν
 19. сквоꙁѣ о҅гн҄ь и҅ водѫ· и҅ їꙁведе насъ на про-
  διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀνα-
 20. хлаждениѥ· Сии сѫтъ о҅бь҆мъшии на-
  ψυχήν. Οὗτοί εἰσιν οἱ τὴν καθ' ἡ-
 21. шѫ странѫ· ꙗ҅коже се сꙑнове чꙙсти· въ-
  μᾶς χώραν διαλαβόντες, οἱονεὶ πύργοι τινὲς συνεχεῖς,
 22. ꙁбран҄ѣѭ҄ште нашествиꙗ҆ ратънꙑи҅хъ·
  ἀσφάλειαν ἐκ τῆς τῶν ἐναντίων καταδρομῆς παρεχόμενοι,
 23. не въ ѥ҅дꙿномъ мѣстѣ сꙙ ꙁатворьше· нъ
  οὐχ ἑνὶ τόπῳ ἑαυτοὺς κατακλείσαντες, ἀλλὰ
 24. въ многа мѣста сѫште· и҅ многа о҅течь҆-
  πολλοῖς ἤδη ἐπιξενωθέντες χωρίοις, καὶ πολλὰς πατ-
 25. ства о҄украшь҆ше· и҅ славно ѥ҅стъ· не по ѥ҅-
  ρίδας κατακοσμήσαντες”. Καὶ τὸ παράδοξον, οὐ καθ' ἕ-
 26. дꙿномоу раꙁдѣл҄ени бꙑвꙿше приѥ҅мь҆ѭ҄-
  να διαμερισθέντες τοῖς δεχο-
 27. штии҅мъ· нъ раꙁмѣшени бꙑвъше въ-
  μένοις... ἀλλ' ἀναμιχθέντες ἀλλήλοις, ἠνω-
 28. коупѣ ликоуѭ҄тъ· ҆Ѡле чоудо· ни мꙿн҄е
  μένως χορεύουσιν. Ὢ τοῦ θαύματος! Οὔτε ἐλλεί-
 29. сѫтъ чисменемъ· ни множаи҅ше бꙑва-
  πουσι τῷ ἀριθμῷ, οὔτε πλεονασμὸν ἐπιδέ-
 30. ѭ҄тъ· а҅ште и҅ на р꙯ и҅хъ раꙁдѣлиши· своѥ҅-
  χονται. Ἐὰν εἰς ἑκατὸν αὐτοὺς διέλῃς, τὸν οἰκεῖ-

Laudatio in XL martyres Sebastenos

Image of 048v