Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 044v >

 1. и҅ послоушаниꙗ о҅тъ вьсѣхъ ь просꙙштоу· сво-
  καὶ τὴν ὑπακοὴν ἀπαιτοῦντος, ἐλευ-
 2. бодь҆номъ ь гласомь҆ дрь҆ꙁо мѫжь҆скꙑ· ни-
  θέρᾳ τῇ φωνῇ, εὐταρσῶς καὶ ἀνδρείως, οὐ-
 3. какоже оустрашивъше сꙙ о҅ прѣтимꙑи҅хꙿ·
  δὲν ὑποπτήξαντες τὰ ἀπειλούμενα,
 4. вь҆ срѣдѫ вь҆лѣꙁъше крьстиꙗ҅ни сами сꙙ
  εἰς μέσους παρελθόντες, Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς
 5. нарекошꙙ· ѡ҄ле блажении ѧ҅ꙁꙑци· ѥ҅лико
  ἀνεκήρυξαν. Ὤ μακάριαι γλῶσσαι, ὅσαι
 6. и҅хъ ст꙯ꙑи҅ тъ гласъ и҅споустишꙙ· и҅же въ-
  τὴν ἱερὰν ἐκείνην ἀφῆκαν φωνήν, ἢν ἀ-
 7. ꙁдоухъ приѥ҅мъ свꙙштенъ бꙑстъ· а҅гꙿг҄е-
  ὴρ μὲν δεξάμενος ἡγιάσθη· ἄγγε-
 8. ли же слꙑшавъше вь҆сплескашꙙ· диꙗ҅во-
  λοι δὲ ἀκούσαντες ἐπεκρότησαν, διάβο-
 9. лъ же сь҆ бѣсꙑ о҄уꙗ҅ꙁвенъ бꙑстъ· г꙯ь же
  λος δὲ μετὰ δαιμόνων ἐτραυματίσθη; Κύριος δὲ
 10. на небесехъ написалъ и҅мена и҅хъ· рѣ-
  ἐν οὐρανοῖς ἀπεγράψατο. Εἶ-
 11. шꙙ же о҄убо къждо и҅хъ· вь҆ срѣдѫ вьшедъ-
  πον τοίνυν ἕκαστος εἰς τὸ μέσον παρι-
 12. ше крьстиꙗ҅нъ ѥсмъ ь· и҅ ꙗ҅коже се вь҆лаꙁꙙ-
  ών· „Χριστιανός εἰμι”. Καὶ ὥσπερ... οἱ
 13. штеи҅ въ бъраниѥ въкоупѣ и҅мена своꙗ
  ἐπ' ἄθλησιν παροδεύοντες ὁμοῦ τε λέγουσιν
 14. глагол҄ѫтъ· и҅ на мѣсто бо бьраниꙗ въ-
  ἑαυτῶν τὰ ὀνόματα, καὶ ἐπὶ τὸν τόπον τῆς ἀγωνίας μεθ-
 15. стѫпаѭ҄тъ· такожде же и҅ сии· тъгда
  ίστανται· οὕτω δὴ καὶ οὗτοι τότε,
 16. поврьгъше нареченаа и҅мена своꙗ· ꙗ҅же
  ῥίψαντες τὰς ἀπὸ γενέσεως αὐτοῖς ἐπιφημισθείσας
 17. отъ рождь҆ства о҅тъ о҅бь҆штааго сп꙯са· къ-
  προσηγορίας, ἀπὸ τοῦ κοινοῦ Σωτῆρος ἕκ-
 18. ждо себе нарицааше· и то творѣа҅хѫ вь-
  αστος ἑαυτὸν ἀνηγόρευον. Καὶ τοῦτο ἐποίουν ἅπαν-
 19. си дроугъ по дроуꙁѣ съчетаѧ себе· тѣ-
  τες, τῷ προλαβόντι ἑαυτὸν συνάπτων ὁ ἐφεξῆς. Ὥσ-
 20. мꙿже бꙑстъ вь҆сѣмъ ѥ҅дꙿно и҅мꙙ· о҄уже бо
  τε ἐγένετο πάντων προσηγορία μία· οὐκέτι γὰρ
 21. ни о҅нъ· ни о҅нъ· нъ вь҆си крь҆стиꙗ҅ни
  ὁ δεῖνα, ἢ ὁ δεῖνα, ἀλλὰ Χριστιανοὶ πάντες
 22. наричеми бꙑваа҅хѫ· воле же чьто съ-
  ἀνεκηρύττοντο. Τί οὖν
 23. творилъ тъгда владꙑка тъ· лютъ бо
  ὁ κρατῶν τότε; Δεινὸς γὰρ
 24. бѣа҅ше и҅ раꙁлѫченъ· о҅во ласканиѥмꙿ
  ἦν καὶ ποικίλος, τὰ μὲν θωπείαις
 25. тѣшааше· о҅во же хотѣа҅ше съврати-
  ὑπελθεῖν, τὰ δὲ ἀπειλαῖς
 26. ти прѣштении· ꙁапрьва о҄убо льштаꙿ-
  παρατρέψαι. Πρῶτον μὲν αὐτοὺς κατεγοή-
 27. ше и҅хъ ласкании҅мъ ь· покоушаѧ҅ сꙙ о҅сла-
  τευε ταῖς θωπείαις, τὸν τόνον
 28. бити о҅тъ настоꙗниꙗ благꙑѧ вѣрꙑ не прѣ-
  τῆς εὐσεβείαις παραλύειν πειρώμενος. „Μὴ προ-
 29. дадите глагол҄ꙙ ю҄ности вашеѧ· ни мо-
  δῶτε ὑμῶν, λέγων, τὴν νεότητα· μηδὲ
 30. ꙁѣте и҅ꙁмѣнити беꙁъврѣменьноѭ҄
  θάνατον ἄωρον

Laudatio in XL martyres Sebastenos

Image of 044v