Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 042v >

 1. похвала о҅ м꙯ мѫченицѣхъ·
 2. О мѫченичи памꙙти· како сꙑтость бѫде-
  Μαρτύρων μνήμης τίς ἂν γένοιτο κόρος
 3. тъ любꙙштиїмъ мѫченикꙑ· ꙁан҄еже
  τῷ φιλομάρτυρι. Διότι
 4. кь добрꙑимъ клеврѣтомъ· чь҆сть҆ и҅ о҄у-
  ἡ πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ὁμοδούλων τιμὴ ἀπό-
 5. каꙁаниѥ ѥ҅стъ приꙗꙁни· къ о҅бь҆штоуо҄у-
  δειξιν ἔχει τῆς πρὸς τὸν κοι-
 6. моу владꙑцѣ· ꙗ҅вѣ ѥ҅стъ· ꙗ҅ко хвалꙙште-
  νὸν Δεσπότην εὐνοίας. Δῆλον γάρ, ὅτι ὁ
 7. и҆ добл҄ꙙ мѫжꙙ въ тъчь҆нѣхъ врѣменехꙿ·
  τοὺς γενναίους ἄνδρας ἀποδεχόμενος ἐν τοῖς ὁμοίοις καιροῖς
 8. не о҅тълѫчꙙтъ сꙙ подражениꙗ· блажи
  οὐκ ἀπολειφθήσεται τῆς μιμήσεως. Μακάρισον
 9. о҄убо по и҅ꙁвѣсти пострадавъшааго мѫ-
  οὖν γνησίως τὸν μαρτυρήσαντα
 10. чениѥ· да бѫдеши мѫченикъ вол҄еѭ҄·
  ἵνα φένῃ μάρτυς τῇ προαιρέσει,
 11. и҅ и҅ꙁлѣꙁеши беꙁ гон҄ениꙗ҆· беꙁъ о҅гн҄ѣ·
  καὶ ἐκβῇς χωρὶς διωγμοῦ, χωρὶς πυρός,
 12. беꙁ-д-ранъ тѣхъ жде мѫкъ съподобь҆ѥ҅-
  χωρὶς μαστίγων, τῶν αὐτῶν ἐκείνοις μισθῶν ἠξιωμένος.
 13. нъ· намꙿ же прѣдълежитъ не о҅ ѥ҅дино-
  Ἡμῖν δὲ οὐχ ἕνα πρόκειται
 14. мъ мѫченицѣ чоудити сꙙ ни о҅ дъвою҄·
  θαυμάζειν, οὐδὲ δύο μόνους,
 15. ни о҅ десꙙти чисмꙙ ѥ҅стъ блажимꙑи҆-
  οὐδὲ μέχρι δεκάδος ὁ ἀριθμὸς πρόεισι τῶν μακαριζο-
 16. хъ м꙯ сѫтъ мѫжь· ꙗ҅коже ѥ҅динѫ дш꙯ѫ
  μένων· ἀλλὰ τεσσαράκοντα ἄνδρες, ὡς μίαν ψυχὴν
 17. и҅мѫште· въ раꙁдѣл҄ена тѣлеса· а҅ въ ѥ҅-
  ἐν διῃρημένοις σώμασιν ἔχοντες, ἐν μιᾷ
 18. дномъ ь съдꙑхании҆· и҅ ѥ҅дин҄ении вѣ-
  συμπνοίᾳ καὶ ὁμονοίᾳ τῆς πί-
 19. рꙑ· ѥ҅дно же и҅ трь҆пѣниѥ ѥ҅же противѫ
  στεως, μίαν καὶ τὴν πρὸς
 20. лютꙑи҅мъ· и҅ състоꙗ҅ни-ѥ҅-же ꙁа и҅сти-
  τὰ δεινὰ καρτερίαν, καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς ἀληθεί-
 21. нѫ покаꙁашꙙ· вь҆си тъчни дроугъ дроу-
  ας ἔνστασιν ἐπεδείξαντο. Πάντες παραπλήσιοι ἀλλή-
 22. гоу равь҆ни· вол҄еѭ҄ равьни и҅ страстиѭ҄·
  λοις, ἴσοι τὴν γνώμην, ἴσοι τὴν ἄθλησιν.
 23. тѣмже и҅ равьночь҆стьноу вѣнь҆цоу сла-
  Διὸ καὶ ὁμοτίμων τῶν στεφάνων τῆς δό-
 24. вꙑ съподобишꙙ сꙙ· коѥ о҄убо слово дои҅-
  ξης κατηξιώθησαν. Τίς ἂν οὖν ἐφίκοι-
 25. детъ достои҅но и҅хъ похвалити· ни а҅-
  το λόγος τῆς τούτων ἀξίας; Οὐδὲ
 26. ште и҅ м꙯ ѧ҅ꙁꙑци довь҆лѣли бꙑшꙙ толі-
  τεσσαράκοντα γλῶσσαι ἐξήρκεσαν ἂν τοσαύ-
 27. кѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вь҆спѣти·
  την ἀνδρῶν ἀρετὴν ἀνυμνῆσαι.
 28. а҅ а҅ште и҅ ѥ҅динъ би бꙑлъ чоудимꙑи҆·
  Καίτοι, εἰ καὶ εἷς ἦν ὁ θαυμαζόμενος,
 29. довь҆лѣа҅ше нашеи҆ силѣ о҅долѣти·
  τήν γε τῶν ἡμετέρων λόγων δύναμιν ἐξήρκει καταπαλαῖσαι,
 30. а҅ не нъ толико множь҆ство· трѫтъ
  μὴ ὅτι πλῆθος τοσοῦτον, φάλαγξ

Laudatio in XL martyres Sebastenos

Image of 042v