Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 028r >

 1. ꙁѣло· и҅ паче поꙁнани бꙑшꙙ о҅тъ н҄его·
  καὶ πάνυ ἐγνώσθησαν ὑπ' αὐτοῦ·
 2. просишꙙ благодѣти о҅тъ н҄его сь҆ небе-
  ᾐτήσαντο χάριν ἐξ οὐρα-
 3. се· и҅ соугоубь҆ ꙁа ѥ҅дꙿно вь҆ꙁꙙшꙙ· въꙁлю-
  νοῦ, καὶ διπλῆν ἀνθ' ἁπλῆς ἐκομίσαντο· ἠγά-
 4. бишꙙ паче ꙁемь҆нꙑи҅хъ ст꙯аꙗ и҅ добрѣ
  πησαν ὑπὲρ τῶν χαμαιζήλων τὰ ἅγια, καὶ καλῶς
 5. вь҆ꙁꙙшꙙ· ѥ҅же вь҆ꙁлюбишꙙ въхотѣсприѧшꙙ·
  ἔλαβον ὧνπερ ἐπόθησαν· ἠθέλησαν
 6. паче ть҆лѣнънꙑхъ неть҆лѣньнаꙗ·
  ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα,
 7. и҅ а҅биѥ҅ полоучишꙙ· въсхотѣшꙙ вѣчь҆-
  καὶ παραχρῆμα ἐπέτυχον· ἠθέλησαν αἰωνί-
 8. но чь҆сть҆ни бꙑти· и҅ съ а҅гꙿг҄елꙑ весе-
  ως τιμᾶσθαι καὶ μετὰ ἀγγέλων συνευφραί-
 9. лꙙтъ сꙙ· коупл҄ѫ сътворишꙙ съ небес-
  νεσθαι... ἐπραγματεύσαντο τῆς οὐρα-
 10. скꙑи҅ми дѣлꙑ· и҅ соугоубь҆ прио҅брѣ-
  νίου πραγματείας, καὶ διπλοῦν τὸ κέρδος ἐκομί-
 11. тошꙙ· прѣо҅бидѣшꙙ ꙁемъноѥ вои҅-
  σαντο...· κατεφρόνησαν τῆς ἐπιγείου στρα-
 12. нъство· и небесъскоѥ полоучишꙙ·
  τείας, καὶ οὐρανίου ἐπέτυχον.
 13. ѡ҄ дивънꙑимъ и҅ прѣславънꙑимъ дѣ-
  Ὦ καινῶν καὶ παραδόξων πραγμά-
 14. ломъ· кꙿто не въсꙿчоудитъ сꙙ о҅строѭ
  των· τίς οὐ θαυμάσει τὸ ὀξύῤῥοπον τούτων καὶ
 15. вѣроѭ҄ сеѭ҄· како съ радостиѭ҄ къ стра-
  τῆς πίστεως αὐτῶν... · πῶς εὐθύμως τοῖς ἄ-
 16. стемъ дръꙁнѫшꙙ· како бе сѫмь҆нѣ-
  θλοις κατετόλμησαν, πῶς ἀδιστά-
 17. ниꙗ къ мѫчению҄ пристѫпишꙙ· се о҄у-
  κτῳ τῷ μαρτυρίῳ προσῆλθον; Φέρε
 18. бо да прѣтръгъше слово на мѫчени-
  δή μοι ἐπιτεμὼν τὸν λόγον, ἐπὶ τοὺς ἀθλοφό-
 19. кꙑ прѣи҅демъ· добрѣ и҅сповѣдаѭ҄ште
  ρους ἐπανέλθωμεν, καλῶς ἐκδιηνούμενοι
 20. шь҆ствиѥ҅ нрава· како приведени бꙑ-
  τὴν πορείαν, ὅπως ἤχθη-
 21. шꙙ въ срацинъскѫѭ҄ ꙁемь҆ѭ҄· и҅ како
  σαν ἐν τῇ... τῶν Ἀγαρηνῶν χώρᾳ καὶ ὅπως
 22. бꙑшꙙ и҅ како имъ мѫчениѥ бꙑстъ·
  διῆγον, καὶ ὁποῖον αὐτοῖς τὸ μαρτυρικὸν στάδιον.
 23. Слꙑшите ѡ҄ боголюбь҆ци· чьстьно и҅ бла-
  Ἀκούσατε, ὦ φιλοθεάμονες καὶ χρη-
 24. го послоушаниѥ· о҅тврь҆ꙁѣте о҅чи ва-
  στὸν ἀκροατήριον· ἀνοίξατε τὰ ὦτα τῶν ὑμε-
 25. шихъ срь҆децъ· и҅ съ тихостиѭ҄ прии-
  τέρων καρδιῶν καὶ μετὰ γαληνότητος δέξα-
 26. мѣте· да придѫтъ любими· м꙯в· мѫ-
  σθε· ἐλθέτωσαν οἱ ποθούμενοι τεσσαράκοντα δύο μάρ-
 27. ченика· и҅ съ нами доухомь҆ да похо-
  τυρες καὶ σὺν ἡμῖν τῷ πνεύματι πολιτευέ-
 28. дꙙтъ· а҅ште о҄убо и҅ беꙁ насъ мѫчени бꙑ-
  σθωσαν· εἰ γὰρ καὶ ἀπόντες ἐμαρτύρη-
 29. шꙙ· вѣроуѥ҅мъ ꙗ҅ко доухомъ ь съ нами
  σαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὺν ἡμῖν
 30. сѫтъ· да что рекѫ на поꙁоратаѧ слово·
  διάκεινται. Καὶ τί φησι τῷ θεάτρῳ τῶν λόγων

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 028r