Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 275r >

 1. ноудимъ бѣа҅ше прочеѥ҆ жити въ манастꙑри своѥ҅мъ·
 2. а҅ к томоу не ристати въ поустꙑн҄ѫ· нъ врачевати при-
 3. ходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емоу· братиѭ҄ и҅ странънꙑѧ҆· да не и҅-
 4. штѫште ѥ҅го и҅ не о҅брѣтаѭ҄ште· о҅скрь҆бꙙтъ и҅ о҅печа-
 5. лꙙтъ сꙙ не полоучивъше ѥ҅го· самъ же о҅тъштетитъ
 6. сꙙ не и҅цѣливъ· въсприи҅мшꙙѧ҆ ѥ҅го ради толикъ
 7. троудъ· о҅тътолѣ о҄убо хранꙗаше сꙙ не о҅ставь҆ꙗ҅ти ма-
 8. настꙑрѣ· и҅ ходити на и҅но мѣсто· нъ о҅жидати и цѣ-
 9. лити приходꙙштꙙѧ҆ к н҄емоу· всѣмъ тъштаниїмъ
 10. и҅ страхомъ бж꙯иѥ҅мъ· Нъ пон҄еже скѫдо бѣа҅ше водꙑ
 11. и҅деже живѣа҅ше· наи҅паче же никакоже бѣа҅ше во-
 12. дꙑ питиѧѧ· и҅ странꙿниї множаа҅хѫ сꙙ к н҄емоу· добрꙑ-
 13. ѧ ради вон҄ꙙ и҅мени ѥ҅го· сътвори паницѫ ꙁѣло малѫ·
 14. на прии҅маниѥ дъждь҆нꙑихъ водъ· себе радꙿма и҅ ни-
 15. штии҅хъ· и҅ли и҅ братьѧ о҅глашенꙑи҅хъ въ томъ жде
 16. манастꙑри· подобонравь҆нꙑи҅мъ житиѥ҅мъ живѫ-
 17. штии҅хъ· множаѭ҄штемꙿ же и҅ностань҆ ѥ҅ликоже дꙿниї·
 18. въи҅нѫ с н҄имъ прѣбꙑваѭ҄штиимъ· о҅тъ коѥѧжде вь҆-
 19. си вꙑсокааго ради и҅ добраа҅го житиꙗ҆ ѥ҅го· не довь҆лѣа҅-
 20. хѫ водꙑ раꙁвѣ на мало днии҆· и҅бо и҅чръпанѣ вь҆сеи во-
 21. дѣ приспѣшꙙ нѣции҆ вь҆ самъ ꙁнои҆· пришедъше на
 22. молитвѫ и҅ цѣловань҆ѥ҆ и҅ видѣнь҆ѥ ст꙯ааго· Повелѣ же
 23. нѣкомоу о҅тъ брать҆ѧ тешти къ паничици· и҅ прише-
 24. дꙿшии҅мъ о҅тъ пѫти жꙙдꙿномъ сѫштемъ водѫ прине-
 25. сти· о҅нꙿ же рече ꙗ҅ко не и҅матъ паничица водꙑ никако-
 26. же· и҅ то само о҄уи҅штаа҅ше братъ· ꙗ҅коже прѣжде малꙑ
 27. свои҅ма рѫкама самѫ тѫ о҅ставъшѫ водѫ· пришедꙿши-
 28. мъ к н҄ѥмоу странꙿнꙑи҅мъ принесъ· Правь҆дънꙑи҅ же
 29. слꙑшавъ то· и҅ вь҆ꙁдѣвъ рѫцѣ н а небо· кротцѣ и҅ тихо
 30. братоу рече· и҅ди въ и҅мꙙ гн꙯е· и҅ надѣѭ҄ сꙙ ꙗ҅коже о҅брꙙште-
 31. ши

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 275r