Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 270v >

 1. бж꙯иѥ҅мъ· хотꙙштии҅мъ чловѣчь҆скꙑи҆ родъ сьпа-
 2. сти· вь҆сѣмъ вь҆нѣ града о҅брѣтъшемъ сꙙ· приѧ҅-
 3. шꙙ ѥ҅го крь҆стиꙗ҅ни съ многоѭ҄ радостиѭ҄· о҄уи҅мъ-
 4. ше коупꙿно с н҄имъ и҅ съ сѫштии҅ми ѥ҅моу· о҄уѧ҅шꙙ
 5. градънꙑѧ стѣнꙑ· потом же о҄увѣдѣвъше херсон҄ѣ-
 6. не бꙑвъшаꙗ҆ събꙑвьшаꙗ҆ събърашꙙ сꙙ· и҅ пришъдъ-
 7. ше къ стѣнѣ· слꙑшаа҅хѫ бесѣдоуѭ҄шта к н҄имъ·
 8. е҅п꙯па сице· а҅ꙁъ чꙙда на пагоубѫ вашѫ нѣсмъ пришꙿ-
 9. лъ· нъ паче да вѣроѭ҄ г꙯а нашего їу꙯ х꙯а· сп꙯сньѥ҆ полоучи-
 10. те· прошъдъшоу же междоу о҅бои҅ми мироу· вь҆лѣꙁо-
 11. шꙙ вьси людь҆ѥ въ градъ· ҅И на о҄утрь҆ꙗ҆ съшедъшемъ
 12. сꙙ вь҆сѣмъ· начꙙ҅ е҅п꙯пъ о҄учити ѧ вѣрѣ крь҆стьꙗ҅нь҆стѣ·
 13. ꙗ҅коже и҅ прѣжде ѥ҅го бꙑвъшии е҅п꙯пи и҅ мѫченици·
 14. о҅ни же о҅тъвѣштавъше ѥ҅моу рѣшꙙ· подобь҆на прѣ-
 15. жде бꙑвъшии҅хъ а҅ѳинеи҆· о҅тъвѣштавъшии҅хъ
 16. къ а҅по҇лоу павь҆лоу· дивь҆наꙗ бо нѣкаꙗ въносиши
 17. въ слоухꙑ нашꙙ· рѣшꙙ к н҄емоу· и҅мамꙑ двѣ пешти·
 18. на творень҆ѥ вароу горꙙшти присно на ꙁъдань҆ѥ трѣ-
 19. бь҆никоу нашемоу· помоли о҄убо ѥ҅гоже чꙿтеши б꙯а и҅ вꙿ-
 20. лѣꙁи вь҆ н҄и горѫштема и҅ма· и҅ а҅ште и҅ꙁлѣꙁеши и҅ꙁꙿ
 21. о҅гнꙗ беꙁъ врѣда· вѣроуѥ҅мъ о҅тъ тебе проповѣда-
 22. ѥ҅моуо҄умоу бо꙯у· е҅п꙯пъ же рече· въ и҅мꙙ їу꙯ х꙯са б꙯а моего
 23. сътворѫ то· и҅ б꙯ъ по повелѣнию҄ вашемоу сътвори-
 24. тъ то· нъ како вꙑ хоштѫ вѣрѫ ѧ҅ти ꙗ҅ко вѣроуѥ҅те·
 25. нъ а҅ште хоштете дадите чꙙда ваша· да сꙙ прѣда-
 26. дꙙтъ вои҅номъ· да аште не начнете вѣровати хс꙯о-
 27. вѣ вѣрѣ· да сꙙ въвръгѫтъ вь҆ пешть҆· и҅ годѣ бꙑстꙿ
 28. вь҆сѣмъ слово то· пристѫпивъ же е҅п꙯пъ къ е҅дꙿнои҆
 29. пешти горѫштии҆· помоливъ сꙙ и҅ прѣкръстивъ се-
 30. бе и҅ пешть҆· вь҆ н҄ѫже хотѣаше вь҆лѣсти· диꙗкоу

Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum

Image of 270v