Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 268v >

 1. чоудо сицево· Нѣкоѥ҅го бо старѣи҅шинꙑ нареченааго
 2. того града· и҅мѫштоу сн꙯ъ е҅дночꙙдъ· того о҄умъръ-
 3. ша вь҆нѣ града погребошꙙ· и҅ того родител҄емъ сълоу-
 4. чи сꙙ о҄у тѣла прѣбꙑвати о҄умъръшааго сн꙯а и҅хъ· и҅
 5. на гробѣ о҄уснѫти плачѫштемъ· и҅ а҅бь҆ѥ вь҆ сь҆нѣ ви-
 6. дꙙтъ своѥ҅го сн꙯а глагол҄ѫшта и҅мъ· чꙿсо радма плаче-
 7. те и҅ рꙑдаѥ҅те о҅ съмрьти моѥ҆и҆· не можете мене поѧ҆-
 8. ти жива· пон҄еже бо҇҇ꙁи ваши того сътворити не могѫ-
 9. тъ· камень҆ѥ҆ беꙁдоушꙿно и҅ коумириѥ҅ сѫште· ѧ҅же
 10. диꙗ҅волъ на прѣль҆сть҆ и҅ пагоубѫ чловѣкомъ сътво-
 11. ри· нъ а҅ште хоштете мꙙ жива поѧ҅ти· молите странꙿ-
 12. нааго того чловѣка ѥ҅гоже то биѥ҅те и҅ о҄укарѣѥ҅те·
 13. и҅ вѣроуи҅те въ того ѥ҅гоже тъ проповѣдаатъ б꙯а· мо-
 14. штънъ бо ѥ҅стъ въставити мꙙ҅ и҅ꙁ гроба· мѫжа того
 15. молитвоѭ҄· и҅ тѣмъ и҅мъ вь҆ сь҆нѣ глаголаномъ· въꙁꙿ-
 16. бънѫста и҅ съповѣдаста дроугъ дроугоу сь҆на того ви-
 17. дѣниѥ҆· съгласноѥ҆ рѣчи къждо ѥ҅ю҄· дь҆ни же бꙑвшоу
 18. вь҆лѣꙁоста вь градъ· и҅ сьповѣдаста срь҆добол҄и свое҆и҆·
 19. ꙗ҆же видѣста въ ношти· о҅ни же весело прии҅мше
 20. слово начꙙшꙙ и҅скати ст꙯ааго е҅п꙯па· и҅ о҅брѣтъше
 21. ѥ҅го въ пештерѣ· и҅деже бѣа҅ше молꙙ сꙙ· припадо-
 22. шꙙ к н҄емоу глагол҄ѫште· Молимъ ти сꙙ даждъ
 23. намъ сн꙯а нашего· о҅нъ же рече к н҄и   мъ како могѫ
 24. то сътворити грѣшънъ чловѣкъ сꙑ· нъ а҅ште о҄убо
 25. вѣроуѥте въ б꙯а мноѭ҄ проповѣдаѥ҅мааго· то тъ вамь҆
 26. сн꙯а ваше го мрь҆твааго вьскрѣситъ· ти же глаголашꙙ
 27. ѥ҅моу· да пои҅мемъ сн꙯а нашего жива· и҅ ѥ҅же а҅ште ре-
 28. чешеши сътворимъ· ст꙯ꙑ же е҅п꙯пъ шъдъ коупꙿно·
 29. съ пог трѣбоѭ҄ ст꙯ител҄ьстѣи слоужьбѣ· носꙙште и҅
 30. ꙗ҅же на ст꙯оѥ кръштень҆ѥ потрѣбь҆наꙗ· на гробъ при-

Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum

Image of 268v