Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 238r >

 1. прѣрѣкаѥта междоу собоѭ̑ ходꙙшта· и҅ е҅ста сѣть-
 2. на· лице вь҆пиѥ҅тъ ѥ҅же о҅ скрьби· о҅тъвѣшта же ѥ҅-
 3. динъ о҅ть҆ н҄ею̑· ѥ҅моуже и҅мꙙ клеѡ̑па· и҅ рече к н҄е-
 4. моу тꙑ ли ѥ҅динъ живꙑ въ и҅е҅роусалимѣ не ра-
 5. ꙁоумѣ бꙑвъшааго· бѫди ѥ҅же не видѣлъ ѥси·
 6. то не слꙑша ли· да а҅ште о҅чима тоу не бѣ· е҅да и҅
 7. о̑ушима не слꙑша· аште и҅ тоу не бѣ ѥ҅гда сꙙ сътво-
 8. ришꙙ· бꙑвьшаꙗ҆ не слꙑша ли· ни видѣлъ ѥ҅си ни
 9. о̑услꙑшалъ бꙑвъшааго· тꙑ ли ѥ҅динъ живеши
 10. въ и҅ероусалимѣ· и҅ не о̑увѣдѣлъ ѥ҅си бꙑвъшааго
 11. вь҆ н҄емь҆· ни ли ꙁвꙙгома слꙑшалъ ѥ҅си· ни ли тва-
 12. рь҆ тꙙ нао̑учила бꙑвꙿшааго· ни ли стухиѧ҆ нао̑у-
 13. чишꙙ тꙙ и҅ꙁмѣн҄енꙑ бꙑвшꙙ· Сль҆нь҆це свѣта съ-
 14. влъкъ сꙙ о҅блѣче сꙙ въ тъмѫ· лоунь҆скаа красота
 15. напрасно о҅мрь҆че· о҅пона цръкъвънаа на платꙑ
 16. раꙁдъра сꙙ· дь҆нь҆ вь҆ ноштъ сꙙ прѣо҅блѣче· каме-
 17. нь҆ѥ на о̑укроухꙑ распаде сꙙ· а҅дова дръжава съвꙙ-
 18. ꙁана бꙑстъ· и҅ не о̑увѣдѣлъ ѥ҅си бꙑвъшаа҅го·
 19. Тольма ли ѡ̑ мѫжоу дръжимъ ѥ҅си невѣдѣниѥ҅мь·
 20. да сего не раꙁоумѣе҅ши· е҅да странникъ ѥ҅си сихъ
 21. мѣстъ· ѥ҅да нꙑнꙗ пришълъ ѥ҅си въ градъ сь҆· ꙗ҅ко-
 22. же мь҆нивѣ· и҅ного ѧ҅ꙁꙑка ѥ҅си ꙗште сего не о̑увѣ-
 23. дѣ· тварь҆ и҅ꙁмѣни сꙙ· и҅ не въꙁможе ли въꙁь҆рѣти·
 24. тꙑ ли ѥ҅динъ живеши въ и҅е҅роусалимѣ· и҅ не раꙁꙋ-
 25. мѣ бꙑвъшааго вь҆ н҄емь҆ вь҆ дни сиѧ҆·
 26. Онъ же рече коѥ дивно дѣло наи҅де на жить҆ѥ҆· стоужꙿ-
 27. де съмрь҆ть҆ноуо̑умоу ѥ҅стьствоу· а҅ви сꙙ твари·
 28. коѥ· ѥ҅же васъ ради прѣстрадахъ· ѥ҅же васъ раді
 29. прѣдрадахъ· и҅ сътрь҆пѣхъ да васъ съпасѫ· о҅баче
 30. коѥ҆· нао̑учита мꙙ· а҅ште что дивно о҅тъ чловѣкꙿ

Iohannes Chrysostomus· In resurrectionem Domini homilia

Image of 238r