Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 094r >

 1. въ темницѫ· бꙑстъ по о҅бꙑчаю̑ мо-
  ἐν φυλακῇ, ἐγένετο αὐτοῦ συνήθως προσ-
 2. лꙙштоу сꙙ ѥ҅моу въ полоуношти ви-
  ευχομένου, ἐν τῷ μεσονυκτίῳ θεά-
 3. дѣти ю̑ношѫ красъна стоѧ҅шта прѣ-
  σασθαι νεώτερον περικαλλῆ, ἐστῶτα ἐνώ-
 4. дь н҄имь· о҅блѣчена въ котꙑгѫ ль-
  πιον αὐτοῦ, ἐνδεδυμένον κολόβιον λι-
 5. нѣнѫ· раꙁдъранѫ о҅тъ горꙑ дожи и
  νοῦν, διεῤῥωγὸς ἀπὸ ἄνωθεν
 6. до долоу· и҅ о҅бѣма рѫкама ѥ҅го и҅мъ-
  ἕως κάτω, καὶ ταῖς δυσὶ χερσὶν αὐτοῦ σφίγγον-
 7. ша ꙁа о҅бѣ полѣ риꙁь҆нѣи҆· и҅ ꙁакрꙑ-
  τα τὸ ῥῆγμα τοῦ κολοβίου,
 8. ваѭ̑шта обнажениѥ своѥ· да ѥ҅моу
  πρὸς τὸ μὴ φαίνεσθαι τὴν γύμνωσιν
 9. не бѫдетъ видѣти голъ прь҆сии҆·
  τοῦ στήθους αὐτοῦ.
 10. и҅ напрасно о҅тврь҆ꙁе о̑уста своꙗ ст꙯ъи
  Καὶ ἐγένετο αἰφνίδιον ἀνοιγῆναι τὸ στόμα τοῦ ἁγίου
 11. петръ и҅ рече· ги꙯ кто ти ѥ҅стъ раꙁдъ-
  Πέτρου καὶ εἶπεν· “Κύριε, τίς σου περι-
 12. ралъ котꙑгѫ· о҅нъ же рече а҅рии҆ ра-
  έσχισε τὸν χιτῶνα;" Κᾀκεῖνον εἰπεῖν· “ Ἄρειος περι-
 13. ꙁдъра ми на двоѥ· нъ блюди сꙙ да
  έσχισέν με εἰς δύο· ἀλλὰ βλέπε
 14. не простиши ѥ҅го· и҅ да не прии҅меші
  μὴ συγχωρήσῃς αὐτῷ, μὴ δὲ δέξῃ
 15. ѥ҅го въ о҅бь҆штениѥ· и҅ да не отрѣши-
  αὐτὸν εἰς κοινωνίαν, μὴ δὲ λύ-
 16. ши ѥ҅го о҅тълѫчениꙗ· а҅рии бо и҅ въ нꙑ-
  σῃς αὐτὸν τοῦ χωρισμοῦ δι᾽ ὅτι Ἄρειος καὶ ἐν τῷ
 17. н҄ѣшь҆н҄ии и҅ въ бѫдѫштии вѣкъ·
  νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι
 18. да бѫдетъ о҅тълѫченъ о҅тъ славꙑ
  ἔσται κεχωρισμένος ἐκ τῆς δόξης
 19. божиѧ· приꙁови же а҅хилѫ и҅ а҅леѯа-
  τοῦ Θεοῦ, μετακάλεσαι δὲ Ἀχιλλᾶν καὶ Ἀλέξαν-
 20. ндра о҅ба преꙁвутера· ꙁане конь҆ча-
  δρον τοὺς πρεσβυτέρους, διότι τελειου-
 21. ваѭштоу тебѣ мѫчениѥ҆· та
  μένου σου ἐν τῷ μαρτυρίῳ, αὐτοὶ
 22. прѣѥ҅мл҄ета по рꙙдоу е҅пискоупъ-
  ἐκ διαδοχῆς τὸν τῆς ἐπισκοπ-
 23. скꙑи столъ· ꙁаповѣждъ же и҅ма
  ῆς σου θρόνον ἐμπιστευθήσονται· καὶ ἔντειλαι αὐτοῖς,
 24. да и҅ та не прии҅мета ѥ҅го на о҅бьште-
  ἵνα μή τε αὐτοὶ δέξωνται αὐτὸν εἰς κοινω-
 25. ниѥ· и҅ се рекъ господь· беꙁ вѣсти
  νίαν". Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ νεανίσκος ἀφανὴς
 26. бꙑстъ о҅тъ о҅чию̑ ѥ҅го· вь҆се же съ-
  ἐγένετο ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ πάντα δὲ ποιή-
 27. творивъ прѣподобънꙑи е҅пискоу-
  σας ὁ ὅσιος ἐπίσκο-
 28. пъ петръ· съконьча сꙙ въ добрѣ и҅-
  πος Πέτρος ἐτελειώθη ἐν καλῇ ὁ-
 29. сповѣдании· раꙁоумѣвъ же а҅рии҆
  μολογίᾳ. Γνοὺς δὲ Ἄρειος
 30. ꙗ҅ко о҅ста въ о҅тълѫчении· начꙙ
  ὅτι κατελείφθη ἐν τῷ χωρισμῷ, ἤρξατο

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 094r