Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 014r >

 1. рече же имъ· на чꙿто обраꙁъ сьвьпльчени-
  Ἔφη δὲ αὐτοῖς· „Πρὸς τί τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς προτάξεως
 2. ю̑ о̑устръ҆мили сꙙ ѥ҅сте· ѥ҅да каꙗ рать ва-
  καὶ τὴν ὁρμὴν ἐπειγομένως ἔχετε; Μή τις ὑμᾶς ἀνάγκη
 3. съ ноуждьна ꙁоветъ· о҅ни же рѣшꙙ ні· нъ
  πολέμου καλεῖ;” Οἱ δὲ εἶπον· „Οὐ, ἀλλὰ
 4. трѣбѫ богоу а҅полоноу творимъ дьне-
  θυσίαν θεοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπιτελοῦμεν”.
 5. сь· ст꙯ꙑи҅ же къ н҄имъ· да кꙿто ѥ҅стъ сіи҆
  Ὁ δὲ ἅγιος πρὸς αὐτούς· „Καὶ τίς ἐστιν οὗτος
 6. а҅полонъ хотѣлъ бꙑхъ о̑увѣдѣти·
  ὁ Ἀπόλλων θέλω μαθεῖν.
 7. чꙿто же ѥ҅стъ мошть҆ ѥ҅моу· и҅ли чꙿто ѥ҅го
  Τίς δὲ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἢ τίς αὐτοῦ
 8. сила· о҅ни же рѣшꙙ ѥ҅моу· тъ нꙑ строи҅-
  ἡ ἐνέργεια;”. Οἱ δὲ ἔφησαν αὐτῷ· „Αὐτὸς ἡμᾶς καθωπλί-
 9. тъ и҅ крѣпитъ въ рати ꙗ҅коже и҅ о҅тцꙙ
  ζει καὶ κατισχύει ἐν πολέμοις ὡς καὶ τοὺς πατέρας
 10. нашꙙ· о҅ни бо и҅ прѣдашꙙ намъ сиї обꙑ-
  ἡμῶν· ἐκεῖνοι γὰρ παρέδωκαν ἡμῖν τοῦτο τὸ ἔ-
 11. чаи҆· ст꙯ꙑи҅ же кононъ въпрашааше и҅хъ
  θος”... Ὁ δὲ ἅγιος Κώνων ἠρώτα αὐτοὺς
 12. рѫгаѧ сꙙ· слꙑшасте ли о̑убо о҅тъ н҄его
  μυκτηρίζων· „Ἠκούσατε οὖν παρ' αὐτοῦ
 13. гласъ· ли дасте ѥ҅моу слово· о҅ни же рѣ-
  φωνῆς ἢ ὅτι ἔδωκεν φθόγγον τινι;” Οἱ δὲ εἶ-
 14. шꙙ· ни нъ о҅бꙑчаи҆ отецъ нашихъ о̑увѣ-
  πον· „Οὐ, ἀλλ' ἡ τῶν πατέρων πιστοῦ-
 15. ри насъ· о҅нъ же кь҆ н҄имъ· нъ о҅тꙿци ваші
  ται ἡμᾶς συνήθεια”. Ὁ δὲ πρὸς αὐτούς· „Ἀλλ' οἱ πατέρες ὑμῶν
 16. а҅кꙑ бесловесънаꙗ животъна о̑у прѣль҆-
  ὡς ἄλογα ζῶα ἐπλανῶν-
 17. сти бѣа҅хѫ· не сѫште въ раꙁоумѣ и҅сті -
  το μὴ ὄντες ἐν γνώσει τοῦ ἀλη-
 18. нꙿнаа҅го бога· а҅ште бо бꙑшꙙ ѥ҅го вѣдѣ-
  θινοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ ἐγίνωσκον αὐτόν,
 19. ли· не бꙑшꙙ къ глоухоу и҅ неподвижь҆-
  οὐκ ἂν εἰς κωφὸν καὶ ἀκίνη-
 20. ноу камꙑкоу толико творили тьшта-
  τον λίθον τοσαύτην ἐποιοῦντο σπου-
 21. ниѥ· Дадите же ми на н҄ь власть· и҅ по-
  δήν. Δότε δέ μοι τούτου τὴν ἐξουσίαν καὶ δεί-
 22. кажѫ вамъ кого чь҆тете и҅ кꙿто ѥ҅стъ бо-
  ξω ὑμῖν, τίνα σέβεσθε καὶ εἶναι λέγετε θε-
 23. гъ вашъ· да покажѫ ѥ҅го чрь҆ниломъ·
  ὸν ὑμῶν· χρίσω αὐτὸν ἀσβόλην,
 24. да виждѫ може ли и҅ꙁмꙑти себе· и҅ да-
  εἰ δυνηθείη ἐκπλῦναι ἑαυτόν· ἢ δό-
 25. дите ми мꙿлатъ желѣꙁнъ и҅ съкроушѫ
  τε μοι σφύραν σιδηρὰν καὶ συντρίψω
 26. ѥ҅го· и҅ видимъ може ли пакꙑ въ о҅бра-
  αὐτόν, εἰ δυνηθείη σχήματι ἀναμορφω-
 27. ꙁѣ своѥ҅мъ бꙑти· подамъ же ѥ҅моу бра-
  θῆναι· ἐπιδώσω δὲ αὐτῷ βρῶ-
 28. шъно· и простеръ рѫкѫ вьꙁемъ да ꙗ҅стъ·
  σιν, εἰ ἐκτείνοι χεῖρα καὶ ἐπιλαβόμενος φάγοι.
 29. доколи беꙁоумь҆л҄и ѥ҅сте· сего не раꙁоу-
  Ἕως πότε ἄφρονες ἔστε ταῦτα μὴ νοοῦν-

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 014r